Εγκατάσταση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εξαιρετική τεχνογνωσία του προσωπικού της Εταιρίας η οποία πηγάζει και μέσα και από τη μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει, μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση κάθε είδους εγκατάσταση φ/β συστήματος. Όλο το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο σε εγκαταστάσεις φ/β συστημάτων σε επίπεδες και κεκλιμένες οροφές, στο έδαφος και σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανικές οροφές οποιουδήποτε τύπου. Τα συνεργεία της Εταιρίας που υλοποιούν τις εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα ενώ όλες οι εγκαταστάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα διεθνή πρότυπα. Οι τεχνικοί- εγκαταστάτες είναι όλοι πιστοποιημένοι για να εκτελούν εργασίες σε ύψος, ακολουθώντας πάντοτε πιστά το σχέδιο ασφάλειας και υγείας της Εταιρίας. Για έργα ενταγμένα στο σχέδιο του Net-Billing, μηχανικοί της Εταιρίας ετοιμάζουν σχέδιο ασφάλειας και υγείας για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά όπου περιγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λαμβάνονται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κάθε εγκατάστασης. Η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί κύριο μέλημα για την Εταιρία.