Συντήρηση & Εποπτεία

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Αναλαμβάνουμε την επιτήρηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του φ/β συστήματος μετά τη λειτουργία του. Η τεχνική υποστήριξη μετά τη λειτουργία του φ/β συστήματος αποτελεί κύριο μέλημα για την Εταιρία. Θέλουμε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι και βέβαιοι για την επιλογή που έχουν κάνει για όλα τα χρόνια λειτουργίας του φ/β τους συστήματος.

Η online παρακολούθηση σχεδόν όλων των φ/β συστημάτων σε πραγματικό χρόνο από τους ιδιοκτήτες τους και τους μηχανικούς της Εταιρίας, διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, εντοπίζοντας βλάβες που πιθανό να προκύψουν και που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση στην απόδοση των συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό οτιδήποτε προκύψει επιλύεται και διορθώνεται άμεσα χωρίς να υπάρχει απώλεια από την παραγόμενη ενέργεια του συστήματος.

Τα φ/β συστήματα χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Έτσι, μια περιοδική πλύση των φ/β πλαισίων για αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφούν κι ένας περιοδικός έλεγχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τους είναι η μόνη συντήρηση που χρειάζονται. Η Εταιρία μας διαθέτει τεχνική ομάδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον καθαρισμό των φ/β πλαισίων και έλεγχο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να προβεί σε συμφωνία με την Εταιρία μέσω ενός συμβολαίου συντήρησης. Έτσι, η Εταιρία έχει την ευθύνη παρακολούθησης της παραγωγής του φ/β συστήματος και της συντήρησής του όποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του συστήματος.