Ο Όμιλος Πετρολίνα (ή η «Πετρολίνα») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική σας ζωή και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουμε σε εσάς ή με την τυχόν έννομη σχέση που έχουμε μαζί σας. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ισχύει για προσωπικά στοιχεία που τηρούνται από μέλη του Ομίλου Πετρολίνα τα οποία ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η δήλωση συνεχίζει να ισχύει και μετά τη λήξη της συμφωνίας ή της σχέσης μεταξύ μας, καθώς και μετά τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων («Δήλωση» ή «Δήλωση Προστασίας Δεδομένων») ισχύει για την Petrolina Ltd (ή «Πετρολίνα Λίμιτεδ»), τις θυγατρικές και όλες τις συγγενικές της εταιρείες, μέλη του Ομίλου Πετρολίνα όπως παρουσιάζονται στην ενότητα Ποιοί είμαστε Όμιλος Πετρολίνα, πιο κάτω.

Δημιουργήσαμε την παρούσα Δήλωση για να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή που αφορούν εσάς, μέσω των ιστοσελίδων μας, των εφαρμογών μας, ή των συνδιαλλαγών μεταξύ μας (ή της προτιθέμενης συνεργασίας η συνδιαλλαγής σας με τον Όμιλο Πετρολίνα) μέσω γραπτής ή άλλης μορφής επικοινωνίας με οποιοδήποτε από τα μέλη του Ομίλου Πετρολίνα, όταν επισκέπτεστε τα γραφεία ή τις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου Πετρολίνα, ή από άλλες πηγές (όπως λόγου χάρη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Η παρούσα Δήλωση:

 • αποτελεί περίληψη του τρόπου με τον οποίο η Πετρολίνα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων, και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΓΚΠΔ») και κάθε εθνική νομοθεσία που συμπληρώνει ή εφαρμόζει τον ΓΚΠΔ,
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι: (α) υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της Πετρολίνα, και/ή (β) πραγματικοί δικαιούχοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της Πετρολίνα, και/ή (γ) πάροχοι υπηρεσιών, προμηθευτές και συνεργάτες της Πετρολίνα, και/ή (δ) υπάλληλοι (εκτός σε περιπτώσεις όπου ισχύουν άλλες πολιτικές),
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είχαν επιχειρηματική σχέση με την Πετρολίνα στο παρελθόν, και
 • περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, με ποιόν μπορεί να τα μοιραστούμε και γιατί και τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παρέχει.

Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης:

 • όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε δεδομένα που σας ταυτοποιούν ή που ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τραπεζικό λογαριασμό, την ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμα και την οικογενειακή σας κατάσταση.
 • όταν αναφερόμαστε σε «ευαίσθητα δεδομένα» εννοούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο ένα άτομο. Ο ΓΚΠΔ θεωρεί ως ευαίσθητες τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (1) φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, (2) πολιτικές απόψεις, (3) θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, (4) συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, (5) σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, (6) σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση και (7) γενετικά και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου.όταν αναφερόμαστε σε «επεξεργασία» εννοούμε τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της προστασίας και της αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • όταν αναφερόμαστε σε «εμάς» ή στην «Πετρολίνα» ή όταν λέμε «εμείς» εννοούμε τις εταιρείες μέλη του Ομίλου Πετρολίνα όπως περιγράφονται στην Ενότητα 1 παρακάτω, οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες ή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ή είχατε επιχειρηματική σχέση μαζί τους. 

   

Σημείωση: Ορισμένοι από τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας, οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες μελών του ομίλου Πετρολίνα ή σε ιστοσελίδες οντοτήτων που δεν ανήκουν στον όμιλο Πετρολίνα, οι οποίοι διατηρούν τις δικές τους δηλώσεις προστασίας δεδομένων και που ενδεχομένως να διαφέρουν από την παρούσα Δήλωση. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε σύμφωνοι με τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες τους.

1. Ποιοί είμαστε – Όμιλος Πετρολίνα

Όμιλος Πετρολίνα αποτελείται από μία ομάδα συνδεδεμένων εταιρειών, είτε μέσω κατοχής μετοχών είτε μέσω κοινού ελέγχου ή σύνδεσης, υπό την Petrolina Ltd (ιδιωτική εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 856, με εγγεγραμμένο γραφείο και έδρα στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος).

Όμιλος Πετρολίνα απαρτίζεται από και διαχωρίζεται σε δύο υποομάδες: (i) “Petrolina Public Group” – εταιρείες που ελέγχονται από ή είναι άμεσα συνδεδεμένες με ή είναι θυγατρικές της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd (δημόσια εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 1018, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με εγγεγραμμένο γραφείο και έδρα στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος) και (ii) “Lefkaritis Private Group” – ιδιωτικές εταιρείες που ελέγχονται από ή είναι συνδεδεμένες με ή είναι θυγατρικές της εταιρείας

Petrolina Ltd και στις οποίες η Petrolina (Holdings) Public Ltd δεν έχει μετοχική συμμετοχή.

Petrolina Public Group

Lefkaritis Private Group

Petrolina (Holdings) Public Ltd

Petrolina Ltd

Petrolina Aviation Ltd

Lefkaritis Bros Ltd

P&S LPG Gas Ltd

Linco Insurance Agent, Sub-agent and Consultants Ltd

PPT Aviation Services Ltd*

Famagusta Citrus Waste Control Company Ltd

LCA Aviation Fueling System Ltd*

Lefkaritis Industries Ltd

VLPG Plant Ltd*

Petrolina Solar Ltd

Hellenic Aviation Fueling Company SA*

Petrolina Electric Ltd

Petrolina Terminals Ltd

Petrolina Energy Ltd

 

Centragaz Ltd

 

Petrogaz Ltd

 

Agip Cyprus Co Ltd

 

Petrolina Crude Oil Trading Ltd

 

Lefkaritis Estates (Pyla) Ltd

 

Hassapis & Lefkaritis (Adm) Ltd

 

Lefkaritis Bros Ocean Ltd


Για σκοπούς της παρούσας Δήλωσης, όταν αναφερόμαστε στον Όμιλο Πετρολίνα, αναφερόμαστε σε όλες τις εταιρείες που αναφέρονται πιο πάνω, στη μορφή των υποομάδων όπως παρουσιάζεται, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο (*) και αφορούν εταιρείες οι οποίες έχουν δική τους Δήλωση Προστασίας Δεδομένων λόγω του εταιρικού τους μοντέλου και επιχειρησιακής δομής.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων αφορά προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Πετρολίνα το οποίο αναφέρεται πιο πάνω καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες οντότητες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταστούν συνδεδεμένες με την Petrolina Ltd και θα προστίθενται στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων και όποτε αυτή η Δήλωση θα ενημερώνεται και θα αναθεωρείται από καιρό εις καιρό.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας γραπτώς στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο DataProtection@petrolina.com.cy, ή μέσω τηλεφώνου στο 24848000.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχετε απευθείας σε εμάς ή μέσω πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

 • όταν γίνετε ή επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνετε πελάτης μας,
 • όταν γίνετε ή επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνετε προμηθευτής ή πωλητής μας,
 • όταν εγγραφείτε και χρησιμοποιείτε το Σχέδιο Κάρτας Καυσίμων Πετρολίνα,
 • όταν χρησιμοποιείτε τα συστήματα GPS που παρέχονται από εμάς μέσω του σχεδίου Κάρτας Καυσίμων Πετρολίνα,
 • όταν συμμετέχετε στις προωθήσεις πωλήσεων, στους διαγωνισμούς και στις προσφορές μας,
 • όταν συμμετέχετε ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή των ιστοσελίδων μας,
 • όταν ζητάτε να λάβετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,
 • όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις μας,
 • όταν παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες εκ μέρους μας ως αντιπρόσωπος ή υπεργολάβος,
 • όταν συνεργάζεστε μαζί μας,
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας για τυχόν απορία, καταγγελία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αίτησης απασχόλησης),
 • όταν προσληφθείτε στην υπηρεσία μας

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από άλλες πηγές, όπως:

 • από νομικές οντότητες με τις οποίες έχουμε επαγγελματική σχέση, για παράδειγμα όταν είστε υπάλληλος σε εταιρεία πελάτη ή συνεργάτη ή υπεργολάβου ή αντιπροσώπου που προσφέρει υπηρεσίες ή υποστήριξη σε μας,
 • μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων:
  • των αντιπροσώπων μας που έχουν διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς,
  • των παρόχων υπηρεσιών, μας και
  • των υπεργολάβων μας.

 <γ>Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, συμπεριλαμβανομένων:

 • του Διαδικτύου,
 • του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, και
 • του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Μπορεί να συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που σας παρέχουμε ή που λαμβάνουμε από εσάς:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό φαξ σας.
 • Στοιχεία ταυτότητας όπως τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου σας και τα στοιχεία της άδειας οδήγησης σας (π.χ. όταν παρέχετε υπηρεσίες μεταφοράς).
 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες όπως τον αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού και τα στοιχεία του λογαριασμού σας, τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας και άλλα οικονομικά στοιχεία.
 • Λεπτομέρειες για τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.
 • Καταγραφές κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας και μέσω αυτού μπορεί να συλλέγονται φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία μπορεί να απεικονίζεστε όταν προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε σας.
 • Τα δεδομένα της τοποθεσίας σας όταν αγοράζετε ένα σύστημα GPS από εμάς.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με την οδική σας συμπεριφορά μέσω συστήματος GPS ή ταχογράφου, όταν οδηγείτε ένα από τα οχήματά μας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, του ονόματος τομέα, της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και των δεδομένων τοποθεσίας σας.
 • Αρχεία από οποιουδήποτε είδους αλληλογραφία και/ή επικοινωνία έχουμε μαζί σας.
 • Λεπτομέρειες των συμβολαίων που συνάπτετε μαζί μας.
 • Τις προτιμήσεις σας όσο αφορά την εμπορική προώθηση προϊόντων (marketing).
 • Άλλες πληροφορίες για εσάς που μας δίνετε συμπληρώνοντας έντυπα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, είτε μέσω τηλεφώνου, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω διαδικτύου ή με άλλο τρόπο.

 

Καταγραφή: Για να βοηθήσουμε στο να διατηρήσουμε εσάς και τα επιχειρησιακά μας συμφέροντα ασφαλή (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων μας και της χρήσης του επιχειρηματικού απορρήτου), μπορεί να καταγράψουμε λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεών σας ή της απασχόλησης σας μαζί μας. Μπορεί να καταγράφουμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων, προσωπικών συναντήσεων, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογών, ζωντανών συνομιλιών, συνομιλιών μέσω βίντεο και οποιουδήποτε άλλου είδους επικοινωνία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να ελέγξουμε τις οδηγίες σας (ή τις δικές μας), προς εμάς (προς εσάς) να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλάβουμε και να ανιχνεύσουμε περιπτώσεις απάτης και άλλων εγκλημάτων. Ενδέχεται επίσης να καταγράφουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλληλεπιδράσεις, π.χ. τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους μας καλείτε (ή τη χρήση των συσκευών που διατίθενται σε σας στα πλαίσια της επαγγελματικής μας δραστηριότητας ή της χρήσης των προϊόντων μας) και πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων σε εμάς ή το αντίστροφο.

 4. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 4.1 Προσωπικά δεδομένα

Θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή όπου έχουμε νόμιμο λόγο για τη χρήση τους, τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνήθως, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση ή τη συμφωνία που έχουμε συνάψει ή συμφωνήσει μαζί σας ή για να λάβουμε κάποια μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας

 • επεξεργασία είναι απαραίτητη για εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή πληροφορίες, και πιο συγκεκριμένα για:
 • να εξετάσουμε κάθε πρόταση που υποβάλλεται από εσάς και να σας παρέχουμε μια προσφορά,
 • να διαχειριζόμαστε τη σύμβαση σας,
 • να επικοινωνούμε μαζί σας έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας σχέση με σας και να επιλύουμε τυχόν παράπονα και/ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε,
 • να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης,
 • να ανακτήσουμε οποιαδήποτε πληρωμή οφείλεται σε εμάς σε σχέση με τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς.

(β)Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση

Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας επιβάλλουν κάποιες αναγκαίες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τη συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις μας προς το Τμήμα Τελωνείων, τις λιμενικές αρχές, τις αρχές αερολιμένων και άλλα κυβερνητικά ρυθμιστικά όργανα και τη συμμόρφωση μας με διατάγματα δικαστηρίου, τη φορολογική νομοθεσία και/ή άλλες υποχρεώσεις αναφοράς (π.χ. ελέγχους από τραπεζικά ιδρύματα ή άλλες αρχές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης) για τη διεξαγωγή των εργασιών μας και τη συμμόρφωση μας με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται.

(γ) Όταν έχουμε κατάλληλα έννομα συμφέροντα για να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιδιώξουμε έννομα συμφέροντα δικά μας ή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα μας δε θα υπερισχύουν των συμφερόντων και θεμελιωδών δικαιωμάτων σας. Συγκεκριμένα, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά:

 • την συντήρηση των λογαριασμών και των αρχείων μας,
 • την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων μας,
 • τον εντοπισμό, πρόληψη και διερεύνηση περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων και κατά τη διαχείριση της έκθεσης μας στον κίνδυνο και της ποιότητας,
 • την διαφύλαξη της ασφάλειας, των υπαλλήλων μας, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών μας στοιχείων και για την αποτροπή παράνομης εισόδου ή κλοπής μέσω της βιντεοπαρακολούθησης (CCTV),
 • την διαχείριση των υποδομών μας και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και κατά τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες,
 • την τροποποίηση και βελτίωση με άλλο τρόπο των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
 • την νομική υπεράσπιση, διερεύνηση και προώθηση έννομων αξιώσεων,
 • τη λήψη επαγγελματικών συμβουλών (π.χ. φορολογικές ή νομικές συμβουλές),
 • την πραγματοποίηση αναλύσεων δεδομένων (όπως έρευνα αγοράς, ανάλυση τάσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση και κατηγοριοποίηση πελατών).

(δ) Όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (όπως για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε επεξεργασία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο DataProtection@petrolina.com.cy.

4.2 Ευαίσθητα δεδομένα

Τα ευαίσθητα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αν έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας (σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή αυτή αποκλείεται δια νόμου),
 • εάν απαιτείται από εμάς, δυνάμει Ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικής σύμβασης, να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά που απορρέουν από τη νομοθεσία ή σύμβαση αυτή, καθώς και με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ατόμων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας,
 • όταν διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα κάποιου ατόμου ή ατόμου που είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει τη συγκατάθεση του,
 • όταν τα ευαίσθητα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς,
 • όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει του Ευρωπαϊκού ή εθνικού δικαίου,
 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, αξιολόγησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού δικαίου,
 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας βάσει του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού δικαίου,
 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς βάσει του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού δικαίου.

5. Με ποιον μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους όπως αναφέρεται παρακάτω. Στις περιπτώσεις αυτές, ζητάμε από αυτούς τους τρίτους να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα μοιραστούμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, ούτε θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

 • Πάροχοι υπηρεσιών που επιλέξαμε για να μας βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε σας προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και υποστήριξη.
 • Ελεγκτές και λογιστές.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι.
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, εταιρείες αρχειοθέτησης και/ή διαχείρισης αρχείων και εταιρείες αυτόματου συγχρονισμού/αποθήκευσης δεδομένων (cloud).
 • Χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι.
 • Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Τελωνείων, των λιμενικών αρχών και των αερολιμενικών αρχών, έτσι ώστε να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, και αρχές επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνες, διαδικασίες ή έρευνες τους.
 • Εταιρείες επεξεργασίας καρτών πληρωμής.
 • Εταιρείες ανάκτησης οφειλών.
 • Μέλη του Ομίλου Πετρολίνα.
 • Συνεργάτες όπως αντιπρόσωποι και άλλες εταιρείες που μας βοηθούν με την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Άνθρωποι που παρέχουν εγγυήσεις ή άλλη ασφάλεια για τα ποσά που μπορεί να μας χρωστάτε.
 • Διαδικτυακή διαφήμιση/μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Όταν διαφημίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του διαδικτύου, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε την ιστοσελίδα μας ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς προώθησης προϊόντων (μάρκετινγκ), οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να λάβουν τις πληροφορίες σας για να ελέγξουν εάν διατηρείτε λογαριασμό μαζί τους.

Σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην λήψη των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στην Ενότητα 9. «Τα δικαιώματά σας» πιο κάτω. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπουν επίσης να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις διαφημίσεις που λαμβάνετε στην πλατφόρμα τους. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις πλατφόρμες όπου διατηρείτε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες.

Αν και δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με παραλήπτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)), σε περίπτωση που το πράξουμε, θα απαιτήσουμε από τους παραλήπτες σε τρίτες χώρες να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

6. Διαφύλαξη των δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε μια σειρά διοικητικών, τεχνικών και τεχνολογικών μέτρων για να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική τους μορφή. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και από οποιονδήποτε τρίτο που εκτελεί οποιεσδήποτε εργασίες εκ μέρους μας ή στις εγκαταστάσεις μας ή στους διακομιστές μας να συμμορφώνονται με κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας των πληροφοριών και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη χρήση και τη μεταφορά πληροφοριών.

7. Εμπορική προώθηση προϊόντων και έρευνα αγοράς

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρηση σας.

Εμπορική προώθηση προϊόντων: Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό αποτελούνται από πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε και/ή συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, αγοράζετε τα προϊόντα μας ή υποβάλλετε μέσω των εφαρμογών ή των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης μας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να σας προσφέρουμε πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου Πετρολίνα, καθώς και αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας. Αυτό περιλαμβάνει προώθηση μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων, ασφαλών μηνυμάτων ή διαφήμισης μέσω του διαδικτύου και των μεσών κοινωνικής δικτύωσης. Μελετάμε όλα αυτά τα στοιχεία για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι μπορεί να χρειάζεστε ή να σας ενδιαφέρει. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.

Έρευνα αγοράς: Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για έρευνα αγοράς και για την αναγνώριση τάσεων. Τα γραφεία έρευνας αγοράς που ενεργούν εκ μέρους μας έρχονται σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας ζητήσουν να λάβετε μέρος σε έρευνα. Δεν θα σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνα χρησιμοποιώντας μια μέθοδο επικοινωνίας εάν μας ζητήσατε να μην έρθουμε σε επαφή μαζί σας με αυτή τη μέθοδο. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς θα μας κοινοποιηθούν ανώνυμα εκτός και αν μας δώσετε την άδεια να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DataProtection@petrolina.com.cy, ή με επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Προστασία Δεδομένων.

8. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (διατήρηση)

Εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από τους εφαρμοστέους νόμους, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα διατηρούμε επαγγελματική σχέση μαζί σας.

Όταν τερματιστεί η μεταξύ μας επαγγελματική σχέση, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο διάστημα από τα ακόλουθα:

(α)     οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης ορίζεται στην πολιτική διατήρησης δεδομένων της Πετρολίνα που συμμορφώνεται με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση, ή

(β)     το τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν νομικές ενέργειες ή έρευνες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρείχαμε ή λάβαμε.

Κατά κανόνα διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο επτά (7) ετών από τη λήξη της σχέσης μας με εσάς. Αυτό μας επιτρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας ή να τα χρησιμοποιούμε εκεί που χρειάζεται για τους έννομους σκοπούς μας, όπως είναι η επεξεργασία τυχόν διαφορών ή αξιώσεων που εκκρεμούν για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα.

Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές ή νομικές υποχρεώσεις ή όπου μπορεί να τα χρειαστούμε για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας (π.χ. περίοδοι που ορίζονται στον νόμο περί παραγραφής).

9. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που διατηρούμε σε σχέση με εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ενημερωθείτε για το πώς τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες που σας αφορούν.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα στοιχεία σας εάν έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή εάν υπάρχει έννομο συμφέρον (π.χ. αν υπάρχει αξίωση εναντίον σας ή εναντίον του Ομίλου Πετρολίνα).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάσταση σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το λόγο αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αν:
  • δεν είναι ακριβή,
  • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε,
  • δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα κρατήσουμε για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις που σας αφορούν,
  • έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά περιμένετε από μας να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.
  • Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε μορφή που μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ζητήσετε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς.
  • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για να μας επιτρέψετε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Ενάσκηση των Δικαιωμάτων Σας: Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων. Προσπάθεια μας είναι να ανταποκριθούμε άμεσα σε όλα τα αιτήματα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει μέχρι και ένα(1) μήνα (εάν επιτρέπεται βάσει του νόμου). Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστούμε και για τους λόγους της καθυστέρησης από μέρους μας.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημα σας. Εάν επιτρέπεται δια νόμου, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα αναφορικά με τους λόγους της απόρριψης του αιτήματος σας. Προσπάθεια μας είναι να ανταποκριθούμε άμεσα σε όλα τα αιτήματα σας. Εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που χειριστήκαμε κάποιο από τα αιτήματα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας (ανατρέξετε στην Ενότητα 10 «Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου»).

Ακρίβεια των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα: Προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ακριβή, πλήρη και επίκαιρα λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και επομένως θα πρέπει να μας ενημερώνετε εάν αλλάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου στο οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. σε σχέση με την προώθηση συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή αίτησης απασχόλησης.

10. Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σε μας επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων ή με επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στη διεύθυνση https://www.dataprotection.gov.cy.

11. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε αυτή τη Δήλωση κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι αλλαγές αυτής της Δήλωσης θα δημοσιοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα και η ημερομηνία αναθεώρησης αντίστοιχα ενημερώνεται στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας. Σας ενθαρρύνουμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

12. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή που επηρεάζει σημαντικά εσάς και η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων (δηλ. δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία).