VIRTUAL NET-BILLING

 

Το Virtual Net-Billing ορίζεται η μέθοδος όπου υπολογίζεται η διαφορά του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τη διατίμηση που εμπίπτει ο καταναλωτής) που εισάγεται από το δίκτυο και της πίστωσης από την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα και διοχετεύεται στο δίκτυο (σύμφωνα με την τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ όπως καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ για τους καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΗΚ Προμήθεια) για κάθε περίοδο τιμολόγησης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φ/β σύστημα προέρχεται από σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε διαφορετικό χώρο από το υποστατικό που εξυπηρετείται.

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για την κατηγορία Virtual Net-Billing;

Η Κατηγορία αυτή αφορά την εγκατάσταση φ/β συστημάτων συνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής, για κάλυψη ιδίων αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων και δημόσιων/τοπικών αρχών.

 

Πού μπορούν να εγκατασταθούν φ/β συστήματα Virtual Net-Billing;

Τα φ/β συστήματα στην Κατηγορία αυτή εγκαθίστανται σε διαφορετική τοποθεσία από το εξυπηρετούμενο υποστατικό.

Η εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων δύναται να γίνει:

-Στην οροφή νόμιμα ανεγερμένων υποστατικών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών

-Στο έδαφος εντός τεμαχίου όπου βρίσκεται νόμιμα ανεγερμένο υποστατικό. Σημειώνεται ότι για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στο έδαφος σε τεμάχιο γης όπου υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή, απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής για το ΦΒ σύστημα σε περίπτωση που το εμβαδόν των ΦΒ πλαισίων υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά μέτρα (20 m2).

-Στο έδαφος εντός τεμαχίου, χωρίς οποιοδήποτε ανεγερμένο υποστατικό, σε περιοχή όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες (άδεια οικοδομής ή/και πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος).

 

Ποια είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί;

Η μέγιστη ισχύς του κάθε φ/β συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής είναι 150kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ανά δικαιούχο/επιχείρηση. Σε περίπτωση που εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, η μέγιστη ισχύς κάθε φ/β συστήματος μπορεί να ανέλθει μέχρι 500kW.

 

Ποιος είναι ο τρόπος συμψηφισμού λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας;

Ο συμψηφισμός λογαριασμών θα γίνεται από τον εκάστοτε προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο καταναλωτής, είτε ανά δίμηνο είτε ανά μήνα (ανάλογα με την κατηγορία του καταναλωτή) για χρονική περίοδο 12 μηνών όπως στην Κατηγορία Net-Billing.

Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο μετρητές όπου ό ένας θα καταγράφει την παραγωγή από το φ/β σύστημα και ο άλλος μετρητής θα είναι αμφίδρομος και θα καταγράφει την εισαγόμενη από το δίκτυο και την εξαγόμενη ενέργεια από το φ/β σύστημα. Ο συμψηφισμός λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως περιγράφεται στην Κατηγορία Net-billling.

 

Ποια θα είναι η διάρκεια σύμβασης με τον προμηθευτή;

Ο δικαιούχος θα υπογράφει Σύμβαση Εικονικού Συμψηφισμού Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με τον εκάστοτε Προμηθευτή του διάρκειας 10 χρόνων. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

 Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης και λειτουργίας του φ/β συστήματος;

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης του φ/β συστήματος σε οροφές νόμιμων υποστατικών και σε έδαφος μέχρι 20τ.μ όπου υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή. Γίνεται πρώτα αίτηση στην κάθε Επαρχιακή Διοίκηση/ Δήμο για εξασφάλιση της εξαίρεσης από άδεια οικοδομής και αφού εξασφαλιστεί αυτό το έντυπο προχωράμε με την αίτηση στην ΑΗΚ ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Νοείται ότι για να μπορεί να υποβληθεί η αίτηση στην ΑΗΚ για φ/β συστήματα άνω των 50kWp θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η Γενική Άδεια από την ΡΑΕΚ. Με την παραλαβή της έγκρισης από  το ΔΣΔ εκδίδονται οι όροι σύνδεσης και αφού πληρωθούν από τον πελάτη, υπογράφεται  το έντυπο σύμβασης συμψηφισμού μετρήσεων και το έργο μπορεί να προχωρήσει σε υλοποίηση.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης το τελικό στάδιο είναι η διευθέτηση ελέγχου του φ/β συστήματος  με την ΑΗΚ. Με την επιτυχία του ελέγχου και την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας από την ΑΗΚ υποβάλλουμε αίτηση στην ΑΗΚ για έκδοση σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης με την ΑΗΚ το φ/β σύστημα τίθεται σε λειτουργία.